“La superació constant és un senyal de
rebel·lia contra el cofoisme. Pausas
sempre ha conreuat una pintura que
surt dels llindars de confort.”